THAICID NWIKS 2023

วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) และ คณะอนุกรรมการด้านน้ำและระบบนิเวศในนาข้าว (INWEPF) จัดการประชุมวิชาการ THAICID ครั้งที่ 16

โดยสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นเจ้าภาพการจัดงานในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 มีรูปแบบการจัดงานสัปดาห์เครือข่าย THAICID NWIKS 2023 แบบบูรณาการร่วมหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคประชาชน รวมทั้งพิจารณาแผนการจัดงานประชุมและงบประมาณการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้

โดยนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานชลประทานสนับสนุนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (BCG Model)” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมชลประทาน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในงานสัปดาห์เครือข่าย THAICID เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ หรือ THAICID-NWIKS ประจำปี 2566 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การเสวนาในครั้งนี้ จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำ (THAICID) คณะอนุกรรมการด้านน้ำและระบบนิเวศของนาข้าว (INWEPF) และกรมชลประทาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้มีชื่อเสียง และนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานชลประทานภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อความยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) โดยมุ่งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในอนาคต

สำหรับภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการบรรยายพิเศษ กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดเพื่อสนับสนุน BCG Model โดย

นายฉัตรชัย มาวงศ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานโรงงานไฟฟ้า การไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย

ต่อด้วยการเสวนาวิชาการหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานชลประทานผ่านกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (BCG Model)” ร่วมเสวนาโดย

นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง

ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และสรุปประเด็นโดย ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่วนในภาคบ่ายเป็นการเสวนากรณีศึกษา Success Case of BCG Model โดย

นางสาวนวลลออ เทิดเกียรติกุล

ประธาน Young Smart Farmer จังหวัดราชบุรี

ดร.ภณ ทัพพินท์กร

นายกสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก

จากนั้นปิดท้ายด้วยการสรุปประเด็น โดย นางสาววรณัน โนราช ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา

สำหรับการประชุมวิชาการ THAICID ครั้งที่ 16 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566 ในหัวข้อหลัก : การขับเคลื่อนงานชลประทานและการระบายน้ำแบบ SMART สนับสนุนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (BCG Model) และเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย

คือ 

1. Irrigation and Drainage Management for Water Equity การขับเคลื่อนงานชลประทานและการระบายน้ำ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียม

2. Green Innovations and Technologies for Carbon Neutrality นวัตกรรมสรรค์สร้างและเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน

3. Ecosystem-based Adaptation (EbA) in Irrigation Water Sector amidst Climate Change แนวทางการดำเนินการมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศในภาคน้ำชลประทานภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในส่วนของการจัดงาน จะเป็นการจัดประชุมวิชาการ คู่ขนานไปกับการจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดงานสัปดาห์เครือข่าย THAICID NWIKS 2023 ซึ่งจะประกอบไปด้วย งานเสวนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการ โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำ และหน่วยงานเครือข่ายของคณะทำงานด้านวิชาการ THAICID จำนวน 25 หน่วยงาน ร่วมเผยแพร่ผลงาน และจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้

On Key

Related Posts

60 ปี มงคลลูกชลประทาน

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญร่วมรำลึกถึง หม่อมหลวงชูชาติ กำภู บิดาแห่งชลกร

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 44 ปี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 44 ปี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนอาหารให้บัณฑิตก่อนเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

การแข่งขันมวยภายใน ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ชลกร 44 ในฐานะเลขาธิการสมาคมศิษย์วิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ในการแข่งขันมวยภายใน