Dongtan Engineer Forum ครั้งที่ 3

      วันที่ 11 มีนาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ในนามนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ เลขาธิการสมาคมฯ นายวิทยา แก้วมี กรรมกลาง นายณัฐพล วุฒิจันทร์ เหรัญญิกสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน Dongtan Engineer Forum ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการบริหารกิจกรรม ที่ส่งเสริมทุนการศึกษา บุคลากรเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในหัวข้อเรื่อง Climate Change: The Next Crisis – Time to make sustainability into action “พลิกวิกฤตมหันตภัยโลกร้อน” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้บริหารระดับสูงทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐประชาชน และผู้สนใจทั่วไป ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทรา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ