Categories
ข่าวสารปี 2566

เอกสารประกอบการเสวนาวันที่ 4 มกราคม 2566 ในหัวข้อเรื่อง “การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย”

เอกสารประกอบการเสวนาวันที่ 4 มกราคม 2566 ในหัวข้อเรื่อง “การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย”
Categories
ข่าวสารปี 2566

พิธีวางแจกันสักการะอนุสาวรีย์ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทานคนที่ 12 “บิดาแห่งชลกร” เนื่องใน “วันชูชาติ” ประจำปี 2566

วางแจกัน

       คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมในพิธีวางแจกันสักการะอนุสาวรีย์ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทานคนที่ 12 “บิดาแห่งชลกร” เนื่องใน “วันชูชาติ” ประจำปี 2566 โดยมี ราชสกุลกำภู อดีตอธิบดีกรมชลประทาน คณะผู้บริหารกรมชลประทาน ผู้แทนสำนักกอง ผู้แทนหน่วยงานเครือข่าย ตลอดจนศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันจากวิทยาลัยการชลประทาน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานหน้าอนุเสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
งาน “วันชูชาติ” จัดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการรำลึกถึง หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ที่ได้สร้างคุณงามความดีในการพัฒนาด้านการชลประทานให้กับประเทศไทยไว้อย่างมากมาย จึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 4 มกราคมของทุกปี เป็น “วันชูชาติ” โดยในปี 2566 นี้ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกอบพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ ม.ล.ชูชาติ กำภู คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา(ภริยา) คณาจารย์ และศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีพิธีวางแจกัน เคารพอนุเสาวรีย์ ม.ล.ชูชาติ กำภู การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พิธีมอบทุนการศึกษา ตลอดจนการจัดเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย” ณ หอประชุม ชูชาติ กำภู