Categories
ข่าวสารปี 2565

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะกรรมการ THAICID จัดแถลงข่าวเชิญร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่15 ว่าด้วยการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง หลังการระบาดใหญ่

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-14.30 น.

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะกรรมการ THAICID จัดแถลงข่าวเชิญร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่15 ว่าด้วยการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง หลังการระบาดใหญ่

คณะกรรมการ THAICID ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ THAICID National SYMPOSIUM ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อหลัก “การปรับปรุงธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง หลังการระบาดใหญ่ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” ผ่าน Interactive Online

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย THAICID เปิดเผยว่า การจัดประชุมวิชาการ THAICID มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ด้านการชลประทานและการระบายน้ำ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ระหว่างสมาชิกเครือข่าย ซึ่งงานประชุมวิชาการ THAICID มีกำหนดการจัดเป็นประจำทุกปีในรูปแบบที่สอดคล้องกับสถาณการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในปีนี้สถานการณ์การระบาดใหญ่ได้ทุเลาลง คณะทำงาน THAICID จึงได้ปรับเปลี่ยนการจัดงานจาก Online เต็มรูปแบบ เป็นการถ่ายทอดงานผ่านแฟลตฟอร์ม Interactive Online และมีการจัดงานจากสถานที่จริง หรือ live On Stage and Streaming On Site จากเวทีกลางในอาคารหอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้ชื่องาน THAICID National Symposium ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อหลัก “การปรับปรุงธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง หลังการระบาดใหญ่ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Improving Water Governance for Flood and Drought Managements Amidst Post Pandemic Crisis and Climate Change)” โดยในปีนี้ผลงานวิชาการที่นำเสนอ จะครอบคลุมเนื้อหาด้านการวางแผน คาดการณ์ และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ โดยเน้นการปรับปรุงธรรมาภิบาลและนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านการชลประทานให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งในช่วงพิธีเปิดจะมีองค์ปาฐกรับเชิญพิเศษคือ Er.A.B. Pandya Secretary General, ICID มาปาฐกถาเกี่ยวกับหัวข้อหลัก และมีองค์ปาฐกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ (Keynote Speakers) อีก 3 ท่าน จะกล่าวถึงเนื้อหาของแต่ละหัวข้อย่อยในอีก 3 มิติคือ

มิติ 1 แพลตฟอร์มสำหรับคาดการณ์ ตรวจสอบ และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ ที่แม่นยำและใช้งานได้ทันท่วงที โดย ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นองค์ปาฐก

มิติ 2 นวัตกรรมสรรค์สร้างและเทคโนโลยีเพื่อการปรับเปลี่ยน โดย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นองค์ปาฐก

และ มิติ 3 การบริหารจัดการน้ำชลประทานและการระบายน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย ดร. กนกวรรณ ศาศวัตเตชะ ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการน้ำในการเกษตร, GIZ เป็นองค์ปาฐก

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอบทความรับเชิญ 2 บทความ และมีบทความที่น่าสนใจที่ผ่านการคัดเลือก จากผู้ร่วมส่งบทความจาก 13 หน่วยงาน โดย 6 บทความได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอบนเวทีหลัก และ 15 บทความนำเสนอในห้องย่อย เป็นการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งในรูปแบบการ e-Symposium Online และการถ่ายทอดสด จาก อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู ทั้งสามารถเข้าร่วมในงานวันจริงได้ ณ อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู ในรูปแบบ Social Distancing โดยผู้ดำเนินรายการและเจ้าของผลงาน จะดำเนินการตอบคำถามและข้อสงสัยด้วยตนเอง

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวน องค์กรเครือข่าย สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมการประชุมวิชาการครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมชูชาติกำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือรับชมผ่านทางเว็บไซต์ https://thaicid.rid.go.th/2022 โดยสามารถเข้าร่วมพิธีเปิดงานได้ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป รวมทั้งร่วมชมการแสดงปาฐกถาพิเศษ และการนำเสนอผลงานจริงได้ตลอดทั้งวัน พร้อมร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึก

Categories
ข่าวสารปี 2565

13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.ที่เวทีชั้น 1 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน

13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.ที่เวทีชั้น 1 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน

พบกับ เวทีสะท้อนความคิด “ปักธง อนาคตกรมชลประทาน” จาก 4 มุมมอง เมื่อ 2 Gen ตัวแทนวัยรุ่น และวัยเก๋า ได้มาขึ้นเวทีเดียวกัน ความมันส์จึงบังเกิด

1) รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มีโอกาสเข้ามาทำงานกับกรมชลประทานและรู้จักกรมชลประทานในฐานะนักวิจัยที่ได้ศึกษาเจาะลึกบริบทกรมชลประทานผ่านโครงการวิจัยมาหลายโครงการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโอกาสเข้ามาทำงานกับกรมชลประทานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มาร่วมทบทวนและจัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน พ.ศ.2566-2570
3) นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดูแลงานของ “สถาบันวิทยาการนวัตกรรม หรือ NIA Academy” ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีหลักสูตรให้ความรู้ด้านนวัตกรรม เจ้าของสโลแกน “นวัตกรรม คือ การสร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้า”
4) นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อดีตรองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล กรมชลประทาน และอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน ผู้มีบทบาทเบื้องหน้าและเบื้องหลังในความพยายามวางรากฐานและขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ให้กับกรมชลประทานผ่านกระบวนการ HRM และ HRD

ดำเนินรายการ โดย คุณฐายิกา จันทร์เทพ นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Categories
ข่าวสารปี 2565

มอบทุนการศึกษา “ต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน” รุ่นที่ 5

มอบทุนการศึกษา “ต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน” รุ่นที่ 5

          วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ภายในงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ วิทยาลัยการชลประทาน มูลนิธิ และคณะอนุกรรมการสวัสดิการทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน กรมชลประทาน ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน” กรมชลประทาน รุ่นที่ 5 ภายใต้โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของบุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมอบให้กับนักเรียนที่เป็นบุตรเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกให้เรียนต่อระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยการชลประทาน ผ่านระบบ TCAS รอบ 2 โควตา ภายใต้ โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสให้ได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ศาสตร์เกษตรและชลประทาน แบบบูรณาการ

         ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสัญชัย เกตุวรชัย เป็นประธานในพิธี โดยในปีนี้มีผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 10 ราย ได้แก่ นาย ศรายุธ สิยานันท์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดลำปาง, นาย ชนัญญู วันทนียกุล โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ, นาย โชคชัย ดีดวงพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร, นาย ภัทรพล วงศ์เทวราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร, นาย กิตติ์พิพัชร์ กิจไพศาล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี, นางสาว ชุดาภัทร ศรีคล้าย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัทลุง จังหวัดพัทลุง, นาย ธัชอิศร์ รัตนพรหม โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร, นาย ปุณยธร ปลอดภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง จังหวัดตรัง, นาย พันธกานต์ พันธุ์เสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง, นางสาว พิชญา เกตุชาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          อนึ่ง“ทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน” เกิดขึ้นจากการมอบนโยบายของ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ สมัยดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี ให้กับ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน เพื่อสร้างโอกาสให้ทายาทของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะด้านน้ำ การชลประทาน และการเกษตรบนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยได้รับทุนการศึกษาจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งสามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ นั้นกลับไปพัฒนาบ้านเกิดได้

Categories
ข่าวสารปี 2565

โครงการประกวดภาพเล่าเรื่องราว (ขยายเวลา)

#ขยายเวลา
หลังจากได้รับการสอบถามเข้ามาว่า มีรูปอยากแชร์ อยากส่งประกวด แต่ไม่รู้จะบรรยายอย่างไร … เราจึงตัดสินใจรับภาพเรื่องราวเพิ่มเติม
เจตนาของการประกวดครั้งนี้ ไม่ได้เน้นความสวยงามและเทคนิคของรูป แต่อยากให้ “ชาวชลกร” ได้ร่วมเล่าเรื่องผ่านรูปภาพ เล่าความประทับใจ เรื่องราวในใจ เรื่องราวอยากเล่าต่อ เรื่องราวของพี่ที่อยากบอกน้อง เรื่องราวที่น้องอยากบอกพี่ #โดยเขียนเป็นภาษาคำพูดง่ายๆสั้นๆ เราเชื่อว่า 84 ปีที่ผ่านมา เรามีเรื่องราวมากมายที่มักจะเล่ากันในงานเลี้ยงรุ่น ในงานสังสรรค์วันชูชาติ ในวงสนทนาเวลาน้องไปฝึกงาน #เรามาแบ่งปันกัน

#84 ปี วิทยาลัยการชลประทาน

Categories
ข่าวสารปี 2565

โครงการประกวดภาพเล่าเรื่องราว

ถึง … ชลกร … ที่มีภาพธรรมดาที่มีเรื่องราวไม่ธรรมดา

             ในวันธรรมดาๆ ที่ได้เปิดอัลบัมรูป เปิดหนังสือรุ่น เปิดโทรศัพท์มือถือ  ส่อง FB & IG แล้วเจอรูปเก่าๆ ธรรมดาๆ แต่มันทำให้ใบหน้าคุณเปื้อนรอยยิ้ม ลองหยิบรูปนั้นมาเล่าเป็นเรื่องราวสุดประทับใจ มาแบ่งปันกัน มาส่งประกวดกัน ในวันธรรมดาอันแสนวิเศษตลอดระยะเวลา 84 ปีในรั้วปราสาทดงตาล หวังว่า ชาวชลกร ที่เห็นข้อความนี้จะนึกถึงปราสาทดงตาล โน่นสน สระน้ำ กอบัว ที่แสนจะธรรมดา แต่เราก็รอคอยทุกคนเสมอ   ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.irricollege.ac.th/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7
Categories
ข่าวสารปี 2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพกับ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ณ อาคารชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพกับ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ณ อาคารชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

               นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายวัชระ เสือดี อุปนายกสมาคมฯ ร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ ประเด็นเรื่อง “ความมั่นคงและความเสี่ยงของน้ำในภาคตะวันออกและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำต้นทุน ความต้องการใช้น้ำ รวมถึงความมั่นคงและความเสี่ยงของปริมาณฝนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นการสร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ ตลอดจนสื่อมวลชน ในการเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนภายนอกได้รับรู้รับทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ต่อไป

Categories
ข่าวสาร ข่าวสารปี 2565

การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระดำรงตำแหน่งปี 2565-2566

การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระดำรงตำแหน่งปี 2565-2566 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ชลกรรุ่น 39 ได้รับมติจากสมาชิกที่ประชุมสามัญให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์

Categories
ข่าวสาร ข่าวสารปี 2565

ในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาชิกและศิษย์เก่าทุกคนร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 79 ปี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาชิกและศิษย์เก่าทุกคนร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 79 ปี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

Categories
ข่าวสาร ข่าวสารปี 2565

บันทึกไว้ในความทรงจำ วันชูชาติ วันที่ 4 มกราคม 2565

บันทึกไว้ในความทรงจำ วันชูชาติ วันที่ 4 มกราคม 2565

 จากสถานการณ์ COVID 19 จึงต้องรูปแบบการวางแจกันและพิธีการต่างๆ อีกครั้ง โดยเมื่อ 4 มกราคม 2564 มีพิธีวางแจกันโดยเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมและผู้บริหารกรมชลประทานเท่านั้น มาในปี 2565 นี้ ทุกคนต้องตรวจ ATK ก่อนเข้างาน เวลา 06.00 น. พิธีสงฆ์ นิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป เวลา 08.01 น. หลังเคารพธงชาติ เป็นพิธีวางแจกันแบ่ง 2 ชุด ชุดที่ 1 ราชสกุลกำภู คณะกรรมการบริหารสมาคมและผู้บริหารกรมชลประทาน เป็นผู้แทนวางแจกันในนามสมาคมฯ หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา สำนัก/กองภายในกรมชลประทาน สำหรับชุดที่ 2 แจกันผู้แทนรุ่น ได้เชิญผู้แทนรุ่น รุ่นละ 1 คน เข้าร่วมพิธี โดยการวางแจกันได้แบ่งเป็น 7 กลุ่ม โดยมีผู้แทนรุ่น 1 คนในกลุ่มนั้นเป็นผู้แทนวางแจกัน ได้แก่ กลุ่ม นรช. รุ่น 1-14 นรช. รุ่น 15-24 นรช. รุ่น 25-34 นรช. รุ่น 35-44 นรช. รุ่น 45-54 นรช. รุ่น 55-64 และ นรช. รุ่น 65-73 รวมเวลาวางแจกันรูปแบบนี้ใช้เวลา 30 นาที จากนั้น เวลา 09.00 น. เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ทั้งแบบออนไซต์ และ ออนไลน์ระบบ ZOOM วาระสำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระดำรงตำแหน่งปี 2565-2566 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ชลกรรุ่น 39 ได้รับมติจากสมาชิกที่ประชุมสามัญให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์

Categories
ข่าวสาร ข่าวสารปี 2565

ร่วมวางแจกันและลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 แบบออนไลน์ ในวันชูชาติวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

วางแจกัน

ร่วมวางแจกันแบบออนไลน์ ในวันชูชาติวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

วางแจกัน

ร่วมวางแจกันแบบออนไลน์ ในวันชูชาติวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565
คลิกที่นี่