Categories
ข่าวสาร ข่าวสารปี 2564

Waterman Network ยุค COVID-19

Waterman Network ยุค COVID-19

วิทยาลัยการชลประทานขอเชิญชวนชาว “ชลกร” ร่วมรำลึกถึง หม่อมหลวงชูชาติ กำภู คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา บูรพคณาจารย์ และศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ โดยการทำบุญหรือทำความดีเพื่อสังคม ที่ใดก็ได้ รูปแบบใดก็ได้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ร่วมแชร์พลังเครือข่ายชาวชลกร พร้อม Hashtag #83ปีวิทยาลัยการชลประทาน

Categories
ข่าวสาร ข่าวสารปี 2564

1 สิงหาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยการชลประทาน

วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยการชลประทาน 1 สิงหาคม 2564

                 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 วิทยาลัยการชลประทานผุดแคมเปน “Waterman Network ยุค COVID-19” เชิญชวน “ชลกร” ทำบุญ ทำความดี รูปแบบใดก็ได้ ที่ได้ก็ได้ เพื่ออุทิศแด่ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา บูรพคณาจารย์ และศิษย์เก่าที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมถ่ายรูปแชร์แบ่งปันติด hashtag #83ปีวิทยาลัยการชลประทาน ในขณะที่เช้าวันที 1 สิงหาคม 2564 อาจารย์ชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ชลกรรุ่น 44 เป็นผู้แทนชาวชลกร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการชลประทาน และสักการหม่อมหลวงชูชาติ กำภู บิดาแห่งชลกร รวมทั้ง ทำบุญถวายสังฆทานและจตุปัจจัยแด่พระปัญญานนัทมุณี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ด้วยความเรียบง่าย กระชับ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

Categories
ข่าวสาร ข่าวสารปี 2564

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 การประชุมวิชาการ THAICID National e-SYMPOSIUM 2021 ครั้งที่ 14

การประชุมวิชาการ THAICID National e-SYMPOSIUM 2021 ครั้งที่14

การประชุมวิชาการ THAICID National e-SYMPOSIUM 2021 ครั้งที่14 ผ่านระบบออนไลน์

วันนี้(30 กรกฎาคม 2564) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย(THAICID) เป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการ การชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ผ่านระบบ e-Symposium  โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการ THAICID  กล่าวรายงานต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา องค์กรเครือข่าย อาทิ กรมการข้าว การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผ่านทางเว็บไซต์ https://thaicid.rid.go.th/2021

นายประพิศ จันทร์มา ประธาน THAICID เปิดเผยว่า การจัดประชุมวิชาการ THAICID ครั้งที่ 14 ในปีนี้ เป็นการจัดการประชุมในรูปแบบ e-SYMPOSIUM หรือการประชุมวิชาการออนไลน์แบบสื่อสาร 2 ทาง ภายใต้การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ซึ่งยังคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของงาน คือการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆ ของงานชลประทาน และการระบายน้ำของประเทศไทย โดยในทุกครั้งการจัดงานประชุมวิชาการ จะบรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยการสนับสนุน จากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระราชูปถัมภ์ กรมชลประทาน หน่วยงานเครือข่ายทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการเป็น Knowledge Network หรือเครือข่ายแบ่งปันองค์ความรู้  เพื่อต่อยอดและพัฒนา ส่งเสริมนวัตกรรม สรรค์สร้าง อย่างยั่งยืน

โดยในปีนี้ นำเสนอเนื้อหาด้านการวางแผนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการชลประทาน การระบายน้ำ การป้องกันอุทกภัย และด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในยุคการระบาดใหญ่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้การดำเนินงานด้านการชลประทานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ภายใต้หัวข้อหลัก  “วาระมิติความสัมพันธ์การชลประทานและการระบายน้ำอัจฉริยะเพื่อสรรสร้างผลิตภาพของน้ำอย่างยั่งยืนในยุคการระบาดใหญ่ (The SMART Irrigation and Drainage Convention on Sustainable Water Productivity in Pandemic Era)” ผ่านทางเว็บไซต์ https://thaicid.rid.go.th/2021

ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการปาฐกถาช่วงปฐมวาระ  โดย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน   ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการด้านน้ำและระบบนิเวศของนาข้าวประเทศไทย (INWEPF THAI)  และวาระปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ (Keynote Speakers) อีก 3 ท่าน จะกล่าวถึงเนื้อหาของหัวข้อหลัก ในอีก 3 มิติที่สำคัญ ได้แก่

มิติที่ 1 นโยบายเพื่อสรรสร้างผลิตภาพของน้ำอย่างยั่งยืน   โดย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

มิติที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในยุคการระบาดใหญ่ โดย มร.ทากายูกิ ฮาจิวาร่า ผู้แทนองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ  หรือ FAO

และ มิติที่ 3 ผลงานวิจัยเพื่อนวัตกรรมสรรสร้างการชลประทานและการระบายน้ำ   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คุณธนกุลวงศ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมในช่วงบ่าย นำเสนอบทความน่าสนใจอีก 6 บทความ ที่ผ่านการคัดเลือกจากบทคัดย่อกว่า 30 บทความ จาก 12 หน่วยงานหลัก ที่ร่วมส่งบทความทั้งจากประเทศไทยและประเทศจีน ผ่านเวทีแสดงผลงานแลกเปลี่ยนความรู้ ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์  ซึ่งผู้ที่เข้าชมการประชุมวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน สามารถโพสต์คำถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ  ในขณะที่รับชมกิจกรรมผ่านออนไลน์ โดยผู้ดำเนินรายการและเจ้าของผลงาน จะดำเนินการตอบคำถามและข้อสงสัยด้วยตนเอง

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวน องค์กรเครือข่าย สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมการประชุมวิชาการและวาระปาฐกถาพิเศษครั้งนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://thaicid.rid.go.th/2021 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  เป็นต้นไป และสามารถรับชมวาระปาฐกถาและกิจกรรมต่างๆ ย้อนหลังได้ตลอดเวลา

*******************************************

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

30 กรกฎาคม 2564

Categories
ข่าวสาร ข่าวสารปี 2564

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ นายกสมาคม นำคณะกรรมการร่วม ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

Categories
ข่าวสาร ข่าวสารปี 2564

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ราชสกุล กำภู และสกุลโกมารกุล ณ นคร พร้อมด้วย สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิทยาลัยการชลประทาน ร่วมพิธีทำบุญครบ 1 ปี คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ถึงแก่อนิจกรรม

ราชสกุล กำภู และสกุลโกมารกุล ณ นคร พร้อมด้วย สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิทยาลัยการชลประทาน ร่วมพิธีทำบุญครบ 1 ปี คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ถึงแก่อนิจกรรม ณ ศาลา 100 ปี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภายใต้มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม การจำกัดจำนวนผู้ร่วมพิธี และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

Categories
ข่าวสาร ข่าวสารปี 2564

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมวางพวงมาลาแบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 78 ปี

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมวางพวงมาลาแบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 78 ปี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ หน่วยงาน บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป สามารถร่วมวางพวงมาลาแบบออนไลน์ได้ที่ https://kuform.ku.ac.th/Feb02/

Categories
ข่าวสาร ข่าวสารปี 2564

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ สวัสดิการร้านค้า สำนักชลประทานที่11 มอบเงินและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ สวัสดิการร้านค้า สำนักชลประทานที่11 มอบเงินและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ให้แก่ จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ และ จ.สมุทรสาคร โดยนายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ รองเลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้แทน มอบเงินและน้ำดื่ม

Categories
ข่าวสาร ข่าวสารปี 2564

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง

Categories
ข่าวสาร ข่าวสารปี 2564

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับนายวรวิทย์ บุณยเนตร ประธานสวัสดิการร้านค้าสำนักงานชลประทานที่ 11 บริจาคน้ำดื่ม 100 แพ็ค และเงินสด 10000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับนายวรวิทย์ บุณยเนตร ประธานสวัสดิการร้านค้าสำนักงานชลประทานที่ 11 บริจาคน้ำดื่ม 100 แพ็ค และเงินสด 10000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดสมุทรสาคร โดยมอบหมายนายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มและเงินสด และนายวัฒนา สาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

Categories
ข่าวสาร ข่าวสารปี 2564

บันทีกไว้ในความทรงจำ: วันชูชาติ วันที่ 4 มกราคม 2564

เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับพิธีสำคัญของเหล่าลูกชลกรและชาวกรมชลประทาน “วันชูชาติ” วันที่ 4 มกราคม 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เตรียมการจัดงานวันชูชาติตั้งแต่ช่วงเดือนกรฎาคม 2563 ที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนแต่ยังอยู่ใต้มาตรการการคัดกรอง การเว้นระยะห่าง และลดความเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีสงฆ์ พิธีการวางแจกัน พิธีมอบทุนการศึกษา การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 การเสวนาทางออกกรมชลประทานหลังยุด COVID-19 รวมทั้งงานสังสรรค์วันคืนสู่เหย้า แต่ต่อมาในเมื่อเดือนธันวาคม 2563 เกิดการระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ทำให้คณะกรรมการได้วางแผนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน โดยยังคงพิธีสงฆ์ ลดจำนวนพระสงฆ์จาก 9 รูป เหลือ 5 รูป การถวายภัตตาหารกล่องให้นำกลับไปฉันที่วัด จัดเก้าอี้เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ส่วนพิธีวางแจกัน จำกัดผู้แทนหน่วยงานองค์กร ผู้แทนรุ่นไม่เกิน 2-3 คน เพื่อควบคุมไม่ให้มีผู้อยู่ในบริเวณงานเกินกว่า 200 คน มีการกั้นแนวเขตรั้วเข้าออกเพียง 2 ทาง ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จัดพยาบาลประจำจุดคัดกรอง และกำหนดให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่จัดงาน สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้เตรียมการประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์แบบสื่อสารสองทาง รวมทั้งเตรียมการถ่ายทอดสดตลอดทั้งกิจกรรม ทั้งนี้ได้งดกิจกรรมเสวนาและงานเลี้ยงคืนสู่เหย้าในภาคค่ำ

แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สมาคมฯ จึงได้ออกประกาศ ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 ให้งดจัดกิจกรรมทุกอย่าง ยกเว้นพิธีการวางแจกัน แต่จะให้มีเฉพาะคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้บริหารกรมชลประทาน เป็นผู้วางแจกันแทนหน่วยงาน องค์กร ศิษย์เก่าทั้งหมด ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวที่กำหนดไว้

เช้าวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564
เวลา 07.30น. นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้บริหารกรมชลประทาน เดินทางถึงบริเวณลานอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ผ่านจุดวัดอุณหภูมิ ลงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ล้างมือด้วยเจลล์แอลกอฮอล์
เวลา 07.50 น. เข้าประจำจุดยืน เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร นิสิตผู้เชิญแจกันทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือ ผู้วางแจกันเพียงสัมผัสแจกันเล็กน้อยเพื่อถ่ายภาพ แจกันจากกว่า 140 แจกันถูกจัดกลุ่มเป็น 11 กลุ่ม
เวลา 08.00 น. หลังเคารพธงชาติ ผู้แทนเริ่มวางกลุ่มแจกัน เป็นลำดับดังนี้
1. คุณสุธาทิพย์ กำภู ณ อยุธยา บุตรสาว เป็นผู้วางแจกัน ราชสกุลกำภู
2. อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีระ วงศ์สมุทร ชลกรรุ่น 23) เป็นผู้วางแจกัน มูลนิธิหม่อมหลวง ชูชาติ กำภู
3. นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชลกรรุ่น 35) เป็นผู้วางแจกัน สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศิษย์เก่าที่เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศิษย์เก่าที่เคยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตอธิบดีกรมชลประทานทุกท่าน
4. อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ชลกรรุ่น 30) เป็นผู้วางแจกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนชลประทานวิทยา
5. อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชลกรรุ่น 35) เป็นผู้วางแจกัน วิทยาลัยการชลประทาน มูลนิธิ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และนักเรียนช่างชลประทานรุ่น 1 ถึง 14
6. ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา) เป็นผู้วางแจกัน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว.
7. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน (นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ชลกรรุ่น 36) เป็นผู้วางแจกันอธิบดีกรมชลประทาน หน่วยงานในสายงานอธิบดี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด และสวัสดิการผู้สูงอายุกรมชลประทาน
8. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน และเลขาธิการ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายสุชาติ เจริญศรี ชลกรรุ่น 35) เป็นผู้วางแจกัน รองอธิบดีฝ่ายบริหาร หน่วยงานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายบริหาร นักเรียนช่างชลประทานรุ่น 15 – 18 นักเรียนช่างชลประทานรุ่น 19 20 และ 21 (หรือกลุ่ม 60) และนักเรียนช่างชลประทานรุ่น 22 – 24
9. รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน และกรรมการกลาง สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ชลกรรุ่น 36) เป็นผู้วางแจกันรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ หน่วยงานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นักเรียนช่างชลประทานรุ่น 25 – 50 นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ มก. รุ่น E23, E24 และ E28 และ ชลกรศาลายา
10. รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน และกรรมการกลาง สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ชลกรรุ่น 39) เป็นผู้วางแจกันรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา หน่วยงานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นักเรียนช่างชลประทานรุ่น 51 – 72 และ นิสิตวิทยาลัยการชลประทานภาคพิเศษ รุ่น 11
11. รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน (นายประพิศ จันทร์มา) เป็นผู้วางแจกัน รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง และหน่วยงานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
ทั้งนี้ แจกันทั้งหมด ยกเว้น 11 แจกันข้างต้น ได้ถูกจัดเรียงอย่างสวยงามบนชั้นวางแจกันเรียบร้อยตั้งแต่คืนวันที่ 3 มกราคม 2564 สำหรับพิธีวางแจกันในครั้งนี้เสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 08.20 น. รวมมีผู้เข้าร่วมพิธีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประมาณ 60 คน

สำหรับศิษย์เก่าและหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทางสมาคมฯ ได้จัดให้มีการวางแจกันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://irri-alumni.rid.go.th/ โดยเปิดระบบวางแจกันพร้อมกับผู้แทนที่วางแจกัน วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ด้วย

หลังจากเสร็จพิธีการวางแจกันแล้ว เวลาประมาณ 10.30น. สมาคมฯ ได้ส่งผู้แทนนำภัตตาหาร เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมนำไปถวาย พระปัญญานันทมุณี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เพื่อทำบุญอุทิศแด่หม่อมหลวงชูชาติ กำภู และคุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา

สำหรับสถานที่จัดงานทั้งหมด ได้ถูกทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยและการให้ความสำคัญต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 เป็นสำคัญ

ในนามของสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมงานทุกคนทุกหน่วยงานที่ทำให้พิธีสำคัญของเราเหล่าชาวชลกรและชาวกรมชลประทานในปีนี้ดำเนินการสำเร็จและยังคงมนต์ขลังดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา