เอกสารประกอบการเสวนาวันที่ 4 มกราคม 2566 ในหัวข้อเรื่อง “การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย”