On Key

Related Posts

การแข่งขันมวยภายใน ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ชลกร 44 ในฐานะเลขาธิการสมาคมศิษย์วิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ในการแข่งขันมวยภายใน

โครงการแข่งขันประกวดโครงงานสะเต็ม 2566 หัวข้อ น้ำและการจัดการน้ำเพื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 2 กันยายน 2566 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนเงิน ในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันประกวดโครงงานสะเต็ม 2566

งานเลี้ยงแสดงความยินดี นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเด่น ภาคราชการ ประจำปี 2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 งานเลี้ยงแสดงความยินดี นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเด่น ภาคราชการ ประจำปี 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน (โรงเรียนการชลประทาน) ครบรอบปีที่ 85

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน (โรงเรียนการชลประทาน) ครบรอบปีที่ 85