วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 20 เมษายน 2566 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ เลขาธิการสมาคมฯ และคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์