ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ครบรอบปีที่ 84 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นโดย หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อดีตอธิบดีกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2481 โดยในตอนนั้นใช้ชื่อว่า “โรงเรียนการชลประทาน” ตั้งอยู่ที่บริเวณกรมชลประทาน ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เปิดรับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2497 กรมชลประทานได้ขอรวมโรงเรียนการชลประทานเข้ากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งขึ้นเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ เรียกว่า “คณะวิศวกรรมชลประทาน” ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นโรงเรียนการชลประทานได้แยกตัวออกมาอีกครั้งในปี พ.ศ. 2510 มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับยุคสมัยและให้เหมาะสมกับงานของกรมชลประทาน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนการชลประทานได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยการชลประทาน” และได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการรับนิสิตเข้าศึกษาโดยอยู่ภายใต้ข้อผูกพันกับกรมชลประทาน พร้อมกันนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี เปลี่ยนเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชลประทาน และปรับโครงสร้างหลักสูตรอีกครั้งในปี พ.ศ. 2549 เป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน ซึ่งไม่มีข้อผูกพันกับกรมชลประทาน แต่อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2552 กรมชลประทานได้รับวิทยาลัยการชลประทานเข้าเป็นสวัสดิการการศึกษาวิทยาลัยการชลประทานจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา 84 ปี วิทยาลัยการชลประทานรับนิสิต “ลูกชลกร” มาแล้ว 77 รุ่น รวมกว่า 5,498 คน ผลิตบัณฑิตรองรับภารกิจกรมชลประทาน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในภายงานแจกของที่ระลึกมากมาย เช่น เข็มกลัด 84 ปี วิทยาลัยการชลประทาน และหนังสือที่ระลึก 84 ปี วิทยาลัยการชลประทาน “คลื่นชลกรไม่มีวันสิ้นสุด” อีกทั้งมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกได้ตลอดเดือน สิงหาคม 2565

           กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน ครบรอบปีที่ 84 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 (สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ผ่านทางเฟสบุคสถาบันฯ)
กำหนดการของกิจกรรม
07.00 น. พิธีสงฆ์
08.00 น. พิธีสักการะ อนุสาวรีย์ ม.ล.ชูชาติ กำภู
09.00 น. พิธีมุทิตาจิต “กตเวทิตา บูรพาจารย์ นำลึก”
10.30 น. ชมนิทรรศการ “84ปี คลื่นชลกรไม่มีวันสิ้นสุด”