มอบทุนการศึกษา “ต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน” รุ่นที่ 5

          วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ภายในงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ วิทยาลัยการชลประทาน มูลนิธิ และคณะอนุกรรมการสวัสดิการทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน กรมชลประทาน ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน” กรมชลประทาน รุ่นที่ 5 ภายใต้โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของบุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมอบให้กับนักเรียนที่เป็นบุตรเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกให้เรียนต่อระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยการชลประทาน ผ่านระบบ TCAS รอบ 2 โควตา ภายใต้ โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสให้ได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ศาสตร์เกษตรและชลประทาน แบบบูรณาการ

         ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสัญชัย เกตุวรชัย เป็นประธานในพิธี โดยในปีนี้มีผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 10 ราย ได้แก่ นาย ศรายุธ สิยานันท์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดลำปาง, นาย ชนัญญู วันทนียกุล โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ, นาย โชคชัย ดีดวงพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร, นาย ภัทรพล วงศ์เทวราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร, นาย กิตติ์พิพัชร์ กิจไพศาล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี, นางสาว ชุดาภัทร ศรีคล้าย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัทลุง จังหวัดพัทลุง, นาย ธัชอิศร์ รัตนพรหม โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร, นาย ปุณยธร ปลอดภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง จังหวัดตรัง, นาย พันธกานต์ พันธุ์เสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง, นางสาว พิชญา เกตุชาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          อนึ่ง“ทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน” เกิดขึ้นจากการมอบนโยบายของ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ สมัยดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี ให้กับ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน เพื่อสร้างโอกาสให้ทายาทของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะด้านน้ำ การชลประทาน และการเกษตรบนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยได้รับทุนการศึกษาจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งสามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ นั้นกลับไปพัฒนาบ้านเกิดได้