เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับพิธีสำคัญของเหล่าลูกชลกรและชาวกรมชลประทาน “วันชูชาติ” วันที่ 4 มกราคม 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เตรียมการจัดงานวันชูชาติตั้งแต่ช่วงเดือนกรฎาคม 2563 ที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนแต่ยังอยู่ใต้มาตรการการคัดกรอง การเว้นระยะห่าง และลดความเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีสงฆ์ พิธีการวางแจกัน พิธีมอบทุนการศึกษา การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 การเสวนาทางออกกรมชลประทานหลังยุด COVID-19 รวมทั้งงานสังสรรค์วันคืนสู่เหย้า แต่ต่อมาในเมื่อเดือนธันวาคม 2563 เกิดการระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ทำให้คณะกรรมการได้วางแผนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน โดยยังคงพิธีสงฆ์ ลดจำนวนพระสงฆ์จาก 9 รูป เหลือ 5 รูป การถวายภัตตาหารกล่องให้นำกลับไปฉันที่วัด จัดเก้าอี้เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ส่วนพิธีวางแจกัน จำกัดผู้แทนหน่วยงานองค์กร ผู้แทนรุ่นไม่เกิน 2-3 คน เพื่อควบคุมไม่ให้มีผู้อยู่ในบริเวณงานเกินกว่า 200 คน มีการกั้นแนวเขตรั้วเข้าออกเพียง 2 ทาง ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จัดพยาบาลประจำจุดคัดกรอง และกำหนดให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่จัดงาน สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้เตรียมการประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์แบบสื่อสารสองทาง รวมทั้งเตรียมการถ่ายทอดสดตลอดทั้งกิจกรรม ทั้งนี้ได้งดกิจกรรมเสวนาและงานเลี้ยงคืนสู่เหย้าในภาคค่ำ

แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สมาคมฯ จึงได้ออกประกาศ ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 ให้งดจัดกิจกรรมทุกอย่าง ยกเว้นพิธีการวางแจกัน แต่จะให้มีเฉพาะคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้บริหารกรมชลประทาน เป็นผู้วางแจกันแทนหน่วยงาน องค์กร ศิษย์เก่าทั้งหมด ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวที่กำหนดไว้

เช้าวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564
เวลา 07.30น. นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้บริหารกรมชลประทาน เดินทางถึงบริเวณลานอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ผ่านจุดวัดอุณหภูมิ ลงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ล้างมือด้วยเจลล์แอลกอฮอล์
เวลา 07.50 น. เข้าประจำจุดยืน เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร นิสิตผู้เชิญแจกันทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือ ผู้วางแจกันเพียงสัมผัสแจกันเล็กน้อยเพื่อถ่ายภาพ แจกันจากกว่า 140 แจกันถูกจัดกลุ่มเป็น 11 กลุ่ม
เวลา 08.00 น. หลังเคารพธงชาติ ผู้แทนเริ่มวางกลุ่มแจกัน เป็นลำดับดังนี้
1. คุณสุธาทิพย์ กำภู ณ อยุธยา บุตรสาว เป็นผู้วางแจกัน ราชสกุลกำภู
2. อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีระ วงศ์สมุทร ชลกรรุ่น 23) เป็นผู้วางแจกัน มูลนิธิหม่อมหลวง ชูชาติ กำภู
3. นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชลกรรุ่น 35) เป็นผู้วางแจกัน สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศิษย์เก่าที่เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศิษย์เก่าที่เคยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตอธิบดีกรมชลประทานทุกท่าน
4. อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ชลกรรุ่น 30) เป็นผู้วางแจกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนชลประทานวิทยา
5. อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชลกรรุ่น 35) เป็นผู้วางแจกัน วิทยาลัยการชลประทาน มูลนิธิ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และนักเรียนช่างชลประทานรุ่น 1 ถึง 14
6. ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา) เป็นผู้วางแจกัน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว.
7. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน (นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ชลกรรุ่น 36) เป็นผู้วางแจกันอธิบดีกรมชลประทาน หน่วยงานในสายงานอธิบดี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด และสวัสดิการผู้สูงอายุกรมชลประทาน
8. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน และเลขาธิการ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายสุชาติ เจริญศรี ชลกรรุ่น 35) เป็นผู้วางแจกัน รองอธิบดีฝ่ายบริหาร หน่วยงานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายบริหาร นักเรียนช่างชลประทานรุ่น 15 – 18 นักเรียนช่างชลประทานรุ่น 19 20 และ 21 (หรือกลุ่ม 60) และนักเรียนช่างชลประทานรุ่น 22 – 24
9. รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน และกรรมการกลาง สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ชลกรรุ่น 36) เป็นผู้วางแจกันรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ หน่วยงานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นักเรียนช่างชลประทานรุ่น 25 – 50 นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ มก. รุ่น E23, E24 และ E28 และ ชลกรศาลายา
10. รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน และกรรมการกลาง สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ชลกรรุ่น 39) เป็นผู้วางแจกันรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา หน่วยงานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นักเรียนช่างชลประทานรุ่น 51 – 72 และ นิสิตวิทยาลัยการชลประทานภาคพิเศษ รุ่น 11
11. รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน (นายประพิศ จันทร์มา) เป็นผู้วางแจกัน รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง และหน่วยงานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
ทั้งนี้ แจกันทั้งหมด ยกเว้น 11 แจกันข้างต้น ได้ถูกจัดเรียงอย่างสวยงามบนชั้นวางแจกันเรียบร้อยตั้งแต่คืนวันที่ 3 มกราคม 2564 สำหรับพิธีวางแจกันในครั้งนี้เสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 08.20 น. รวมมีผู้เข้าร่วมพิธีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประมาณ 60 คน

สำหรับศิษย์เก่าและหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทางสมาคมฯ ได้จัดให้มีการวางแจกันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://irri-alumni.rid.go.th/ โดยเปิดระบบวางแจกันพร้อมกับผู้แทนที่วางแจกัน วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ด้วย

หลังจากเสร็จพิธีการวางแจกันแล้ว เวลาประมาณ 10.30น. สมาคมฯ ได้ส่งผู้แทนนำภัตตาหาร เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมนำไปถวาย พระปัญญานันทมุณี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เพื่อทำบุญอุทิศแด่หม่อมหลวงชูชาติ กำภู และคุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา

สำหรับสถานที่จัดงานทั้งหมด ได้ถูกทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยและการให้ความสำคัญต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 เป็นสำคัญ

ในนามของสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมงานทุกคนทุกหน่วยงานที่ทำให้พิธีสำคัญของเราเหล่าชาวชลกรและชาวกรมชลประทานในปีนี้ดำเนินการสำเร็จและยังคงมนต์ขลังดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา

On Key

Related Posts

การแข่งขันมวยภายใน ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ชลกร 44 ในฐานะเลขาธิการสมาคมศิษย์วิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ในการแข่งขันมวยภายใน

โครงการแข่งขันประกวดโครงงานสะเต็ม 2566 หัวข้อ น้ำและการจัดการน้ำเพื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 2 กันยายน 2566 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนเงิน ในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันประกวดโครงงานสะเต็ม 2566

งานเลี้ยงแสดงความยินดี นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเด่น ภาคราชการ ประจำปี 2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 งานเลี้ยงแสดงความยินดี นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเด่น ภาคราชการ ประจำปี 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน (โรงเรียนการชลประทาน) ครบรอบปีที่ 85

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน (โรงเรียนการชลประทาน) ครบรอบปีที่ 85