ที่ตั้ง

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมนี้มีสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์

02-5840378 ต่อ 133

E-Mail

irri.alumni@gmail.com