ที่ตั้ง

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์

โทรศัพท์

0-2583-6050-69 ต่อ 341

E-Mail

irri@rid.go.th