มอบทุนการศึกษา “ต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน” รุ่นที่ 6

   วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ภายในงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 121 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ วิทยาลัยการชลประทาน มูลนิธิ และคณะอนุกรรมการสวัสดิการทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน กรมชลประทาน ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน” กรมชลประทาน รุ่นที่ 6 ภายใต้โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของบุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายของ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (2561) เพื่อสร้างโอกาสให้แก่บุตรเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยการชลประทาน ในโครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อเรียนรู้ ศึกษา งานด้านชลประทาน และการเกษตรบนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ กลับไปพัฒนาบ้านเกิด

สำหรับในปี 2566 นี้ มีนิสิตวิทยาลัยการชลประทานที่ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับทุนการศึกษา รุ่นที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 6 คน ได้แก่

   1.นายธีรภัทร บัวใหญ่ โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

   2.นางสาววรรวิษา ศรีสวย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

   3.นางสาวปนิตา คงกะพันธ์ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช

   4.นางสาวจิรนันท์ พรหมห้อง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา จังหวัดพัทลุง

   5.นายประกฤษฏิ์ สันตจิตร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

   และ 6.นายศิวดล เรืองรอง โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา

   ทั้งนี้ เมื่อศึกษาจบแล้ว จะมีโอกาสเข้าทำงานกับกรมชลประทานในท้องถิ่นบ้านเกิดตนเองหรือตามที่กรมชลประทานกำหนด สามารถนำความรู้ทักษะวิชาชีพด้านการชลประทาน มาปรับใช้ให้สอดคล้องทันต่อยุคสมัย ภายใต้หลักคิด Young Smart Farmer เป็นผู้นำทางการเกษตรสมัยใหม่ พึ่งพาตนเองได้และเป็นที่พึ่งแก่เพื่อนเกษตรกร ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาการเกษตรของไทย สามารถสนับสนุนภารกิจกรมชลประทานเพื่อเกษตรกรต่อไป