งานเลี้ยงแสดงความยินดี นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2565 ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

1. นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ชลกร E 36
ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

2. นายวัชระ เสือดี ชลกร E39
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบำรุงรักษา)

3. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ชลกร E40
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

4. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ชลกร E41
รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5. นายสุริยพล นุชอนงค์ ชลกร E44
รองอธิบดีกรมชลประทาน

6. นายวิทยา แก้วมี ชลกร E48
รองอธิบดีกรมชลประทาน

7. นายครองศักดิ์ สงรักษา ชลกร E49
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

On Key

Related Posts

การแข่งขันมวยภายใน ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ชลกร 44 ในฐานะเลขาธิการสมาคมศิษย์วิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ในการแข่งขันมวยภายใน

โครงการแข่งขันประกวดโครงงานสะเต็ม 2566 หัวข้อ น้ำและการจัดการน้ำเพื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 2 กันยายน 2566 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนเงิน ในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันประกวดโครงงานสะเต็ม 2566

งานเลี้ยงแสดงความยินดี นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเด่น ภาคราชการ ประจำปี 2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 งานเลี้ยงแสดงความยินดี นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเด่น ภาคราชการ ประจำปี 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน (โรงเรียนการชลประทาน) ครบรอบปีที่ 85

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน (โรงเรียนการชลประทาน) ครบรอบปีที่ 85