งานเลี้ยงแสดงความยินดี นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2565 ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

1. นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ชลกร E 36
ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

2. นายวัชระ เสือดี ชลกร E39
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบำรุงรักษา)

3. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ชลกร E40
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

4. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ชลกร E41
รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5. นายสุริยพล นุชอนงค์ ชลกร E44
รองอธิบดีกรมชลประทาน

6. นายวิทยา แก้วมี ชลกร E48
รองอธิบดีกรมชลประทาน

7. นายครองศักดิ์ สงรักษา ชลกร E49
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

On Key

Related Posts

งานเลี้ยงแสดงความยินดี นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2565

ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

Dongtan Engineer Forum ครั้งที่ 3

วันที่ 11 มีนาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ในนามนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ เลขาธิการสมาคมฯ นายวิทยา แก้วมี กรรมกลาง นายณัฐพล วุฒิจันทร์ เหรัญญิกสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน Dongtan Engineer Forum ครั้งที่ 3

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิศวะเกษตรศาสตร์ 5 วิทยาเขต ณ สนามฟุตบอล กรมชลประทาน

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิศวะเกษตรศาสตร์ 5 วิทยาเขต ณ สนามฟุตบอล กรมชลประทาน โดยวิทยาลัยการชลประทาน ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน