ที่ปรึกษาสมาคม

 1. นายปราโมทย์ ไม้กลัด

 2. นายกิจจา ผลภาษี

 3. นายวสันต์ บุญเกิด

 4. นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์

 5. นายธีระ วงศ์สมุทร

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

 1. นายวีระ วงศ์แสงนาค

 2. นายมณเฑียร กังศศิเทียม

 3. นายสมลักษณ์ เผ่าจินดา

 4. นายชัยณรงค์ ณ ลำพูน

 5. นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์

 6. นายชลิต ดำรงศักดิ์

 7. นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์

 8. นายเลอศักดิ์   ริ้วตระกูลไพบูลย์

 9. นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ

 10. นายวัชระ เสือดี

 11. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

 12. นายสุเมธ กลมเกลี้ยง

 13. นายสาทร เรืองจิระอุไร

 14. นายวราวุธ วุฒิวณิชย์

 15. นายสรายุทธ รัตนนคร

 16. นายไกร ตั้งสง่า

 17. นายสถิร วีรเดชะ

 18. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์

 19. นายสาธิต มณีผาย

 20. นายทองเปลว กองจันทร์

 21. นายกัมปนาท   ภักดีกุล

นายกสมาคมฯ

อุปนายก

อุปนายก

อุปนายก

อุปนายก

อุปนายก

เลขาธิการ

รองเลขาธิการ

เหรัญญิก

นายทะเบียน

ปฏิคม

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง