กิจกรรมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ “Thailand STEM Coding & Robotics”

          วันที่ 20-21 มกราคม 2566 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนเงิน ในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ “Thailand STEM Coding & Robotics” ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ตามแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี(Integrated Science Maths and technology Program : ITP) ระดับประถมศึกษาตอนปลายได้จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณที่เน้นเรื่องการใช้ชุดคำสั่ง coding ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ของกิจกรรมโรงเรียนชลประทานวิทยา