สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมกับ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ร่วมจัดการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง”ความเสี่ยงของปรากฎการณ์เอลนิโญกับ การบริหารจัดการน้ำของประเทศเพื่อความยั่งยืน”
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.ณ อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู
สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
และผ่านระบบ zoom meeting
บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ดร.วัฒนา กันบัว
ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

2. คุณฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3. ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน

4. คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เป็น ผู้ด้าเนินการเสวนาทางวิชาการ
Faculty of Engineering :Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus

และ รศ.ดร.อารียา ฤทธิมา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
เป็นพิธีกร
Faculty of Engineering, Mahidol University

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.